Foto

  • scena della commedia U gabbu cogghjia
    U gabbu cogghjia commedia brillante in vernacolo di Igor Gullà messa in scena a Palermiti, Gasperina, Torre di Ruggiero.